วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย “ขยับกายบ่ายวันพุธ”ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง