ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

22ต.ค.2020
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมรับฟังเสวนาเรื่อง “พลิกฟื้นวิกฤตนมไทยให้เป็นโอกาสได้อย่างไรหลังปี 2568” และการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมรับฟังเส…

22ต.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ร่วมร้อง “เพลงชาติ” พร้อมเปล่งเสียง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบด…

20ต.ค.2020
การสัมมนาเรื่อง “การถ่ายทอดแผนพัฒนาดิจิทัลฯ สำหรับปี 2564 และโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) ของ อ.ส.ค.”

วันที่​ 20 ตุลาคม 2563​ นายสุชาติ​ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง “การถ่ายทอดแผนพัฒนาดิจิทัลฯ สำหรับปี 2…

19ต.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการติด…

19ต.ค.2020
การประชุมคณะทำงานจัดทำเล่มรายงานอย่างยั่งยืน SD Report ประจำปี 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และนายระพีพงษ์ กลิ่นละออ อนุกรรมการ CG/CSR ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำเล่มรายงาน …

16ต.ค.2020
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค. ครั้งที่​ 1/2564

ช่วงเช้าวันที่​ 16 ตุลาคม 2563​ นายสุชาติ​ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค. …

15ต.ค.2020
การประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 1/2564

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิ…

14ต.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564

ช่วงบ่ายวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสุรพงษ์ เจียสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการปฎิบัติ…

14ต.ค.2020
คณะอนุกรรมการ CG/CSR เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ

ช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ , นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ และนายพีรพงษ์ กลิ่นละออ คณะอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยผู้บริหารอ.ส.ค.และผู้เกี่ยวข้อง เข…

14ต.ค.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เข้าพบ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายธีระ เพลินสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ดูแลและรับผิดช…