ข่าวและกิจกรรม

12ต.ค.2013
อะไรคือปัญหา อะไรคือความเสี่ยง

นับจากที่ได้มีส่วนร่วมในการท าการประเมินความเสี่ยงในองค์การ มาก็หลายครั้ง หลายคนเริ่มเกิดสับสับว่าอะไรคือ ความเสี่ยง และอะไรคือ ปัญหา ไมใช่ความเสี่ยง ความเสี่ยง คือ “ปัจจ…

10ต.ค.2013
การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือความไม่ แน่นอน มี โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การทุจริต การ…