ข่าวและกิจกรรม

19ม.ค.2014
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ ระดับ 3

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ——————————           …

15ม.ค.2014
อ.ส.ค.กำหนดจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม -1กมุ ภาพนัธ ์ 2558

อ.ส.ค.ก าหนดจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม -1กมุ ภาพนัธ ์ 2558 งาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจา ปี2558อ.ส.ค.กา หนดจดัข้ึนในระหวา่ งวนัศุก…