ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

10ส.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2563

ช่วงบ่าย วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้ยริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุ…

9ส.ค.2020
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.(นายวิทวัส ชัยปาณี) เข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานของ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานของ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และเป็นประธานในการประช…

7ส.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เยี่ยมชมนิทรรศการ “เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย เกษตรปลอดภัย คือความภูมิใจของเรา”

ช่วงสายวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกั…

7ส.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

ช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง โดยนายสุชาติ จริยาเลิศศัก…

6ส.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ประจำปี 2560 – 2565 สำหรับปี 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสุรพงษ์ เจียสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนแ…

6ส.ค.2020
การประชุมโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน

ช่วงเช้า วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการจัดต…

3ส.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์จัดตั้งอาคารสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์จัดตั้งอาคารสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโ…

2ส.ค.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ตรวจพื้นที่และประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดงานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

ช่วงบ่ายวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ตรวจพื้นที่และประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจั…

2ส.ค.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ นายอำเภอคลองหลวง ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

ช่วงเช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยนายสุชาติ จริยาเลิศศัก…

31ก.ค.2020
การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน THAI-DANMARK MILK LAND ประจำปี 2563

ช่วงเช้าของวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รอง ผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารธุรกิจแฟรนไช…