นโยบายผู้บริหาร อ.ส.ค.

21พ.ค.2560
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ณ อาคาร 1962 และ อาคารฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                          เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” โดยมี คุณชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่…

20มิ.ย.2559
นโยบายการบริหารงาน อ.ส.ค. โดยประธานกรรมการ อ.ส.ค.  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ 

นโยบายการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ในโอกาสเปิดสัมมนากรรมการ อ.ส.ค. “การเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและเสริมสร้างศักยภาพให้กับอง…

20ธ.ค.2557
แถลงการณ์นโยบายการบริหารงานของประธานกรรมการ อ.ส.ค. นายอภิชาต จงสกุล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

เรื่อง นโยบายการบริหารงาน โดยนายอภิชาต จงสกุล ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เรียน ผู้บริหาร อ.ส.ค.และพนักงาน อ.ส.ค. ทุกท่าน               ด้วยในปี 2558 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษ…

20ต.ค.2557
นโยบายการบริหารงานของนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

นโยบายและทิศทาง อ.ส.ค. ประจำปี 2558 โดย…นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค ที่มาสัมมนา… “ยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. … พนักงานทรา…