นโยบาย CSR

30มิ.ย.2018
พิธีปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 8

ช่วงเช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 8 พร้อมมอบใบประกาศเก…

30มิ.ย.2018
กิจกรรมรอบกองไฟ “พิธีเทียนตามคำพ่อสอน” ในโครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 8

ช่วงเย็นวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ “พิธีเทียนตามคำพ่อสอน” ในโครงการ Thai-Denmark Nature C…

27มิ.ย.2018
พิธีเปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp 8

วันที่ 26 มิถุนายน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Thai-Denmark Nature C…

17พ.ค.2018
อ.ส.ค.จัดโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงตามรอยเท้าพ่อ”

เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ…

3เม.ย.2018
ทำบุญตักบาตรนมสด ครั้งที่ 4” และบรรยายธรรมะในฟาร์ม

ช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วง…

3เม.ย.2018
โครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจำปี2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) จัดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจำปี2561 โด…