ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

20ก.พ.2014
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ 3 (20/01/2557)

ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตาแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ 3 …