ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

20ก.พ.2014
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 2-3 และ เจ้าพนักงานผลิต 2-3

ตาม ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน นั้นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(…