สมัครงาน

22พ.ค.2014
ประกาศ เรื่อง สมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ…

20ก.พ.2014
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 (10/02/2557)

ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ยื่นใบสมัครและมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพนักงานพ.ศ.2555 เพื่อบรร…

20ก.พ.2014
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 2-3 และ เจ้าพนักงานผลิต 2-3

ตาม ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน นั้นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(…