สมัครงาน

20ก.พ.2014
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ 3 (20/01/2557)

ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตาแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ 3 …

20ก.พ.2014
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 (17/12/2556)

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งต…

19ม.ค.2014
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ ระดับ 3

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ——————————           …