กิจกรรมการกำกับกิจการที่ดี (CG)

3ก.ย.2021
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดการแข่งขันลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564

ช่วงเช้าวันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้แทนมอบรางวัลโครง…

31ส.ค.2021
พิธีเปิดงาน “DPO CG&CSR DAY 2021” ในรูปแบบออนไลน์

ช่วงบ่ายวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “DPO CG&CSR DAY 2021” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายมานพ กาญจนบุร…

26มี.ค.2021
การอบรม Understanding of ISO 26000 Guidance on Social Responsibility และการดำเนินกิจการ โดยใช้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฯ

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Underst…

23มี.ค.2021
อ.ส.ค.เข้าศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ช่วงเช้าวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ได้เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน ด้านการป…

12มี.ค.2021
อ.ส.ค.จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมและองค์กรสมรรถนะสูง”

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงก…

10มี.ค.2021
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม

ช่วงบ่ายวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุ…

17ก.พ.2021
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “ธรรมะในฟาร์ม ครั้งที่ 7” และกิจกรรม“รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กร”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ธรรมะในฟาร์ม ครั้งที่ 7” กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช…

13พ.ย.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 2/2564

ช่วงเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดช…

28ส.ค.2020
อ.ส.ค.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเร็จ”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเ…