กิจกรรมการกำกับกิจการที่ดี (CG)

28ก.ย.2015
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ รับใบประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ รับใบประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงานวันที่ 28 ก.ย.2…

26ส.ค.2015
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากผู้ตรวจราชการกระทรว…

19ส.ค.2015
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 14001 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 14001 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)

11พ.ย.2014
คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดยนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการเเทนผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมเขตภาคเหนือ

คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดยนายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการเเทนผู้อำนวยการ ,ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , น…

4พ.ย.2014
คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เยี่ยมชมโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดยนายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการเเทนผู้อำนวยการ, ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,เเเละ น…

3พ.ย.2014
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เยี่ยมชมฟาร์มโคนมของ อ.ส.ค. และร่วมกิจกรรมการชมฟาร์ม

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นำโดยท่านพงษ์กานต์  หงส์สกุล ประอนุกรรมการ แล…

20ก.ย.2014
อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลเจ้าพ่อบุญลืออันศักดิ์สิทธิ…