กิจกรรม CG/CSR

9ก.ย.2021
การประชุมคณะอนุกรรมการCG&CSR ครั้งที่ 10/2564

ช่วงบ่ายวันที่ 9 กันยายน 2564 นายมานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจ…

3ก.ย.2021
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดการแข่งขันลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564

ช่วงเช้าวันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้แทนมอบรางวัลโครง…

31ส.ค.2021
พิธีเปิดงาน “DPO CG&CSR DAY 2021” ในรูปแบบออนไลน์

ช่วงบ่ายวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “DPO CG&CSR DAY 2021” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายมานพ กาญจนบุร…

29เม.ย.2021
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็น…

5เม.ย.2021
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR

ช่วงบ่ายวันที่ 5 เมษายน 2564 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่…

30มี.ค.2021
อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรที่สามารถผลิตน้ำนมดิบพรีเมียม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายทินกร ศรียาบ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและร…

29มี.ค.2021
อนุกรรมการ CG/CSR เยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปและการบรรจุผลิตภัณฑ์นมคุณภาพพรีเมียม

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปและการบรรจุผลิตภัณฑ์นมคุณภาพพรีเมียมในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม …

28มี.ค.2021
อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรในโครงการฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง พื้นที่อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายทินกร ศรียาบ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟ…