ช่วงบ่ายวันที่ 6 กันยายน 2564 นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,17,18 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน และรายงานผลการซื้อน้ำนมดิบ ประวัติความเป็นมาของโรงงานผลิตนม จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงาน และคลังเก็บผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ห้องบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ห้องบรรจุระบบปลอดเชื้อ ห้องบรรจุน้ำนม ห้องเครื่องจักร รวมทั้งรับฟังถึงกระบวนการผลิตนมชนิดต่างๆ อีกด้วย โดยทุกท่านได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม Welcome Hall และ MILK LAND สาขาแรก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี