วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Welcome สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี