ช่วงบ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดขอบต่อสังคม (CSR) ร่วมประชุมและมอบนโยบายด้าน CG CSR ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน โดยมีนางสาวศิริพร อังอดุลย์ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป นายณรงค์ ฝั้นถาวร หัวหน้ากองโรงงาน และนางสาววรรณา พึ่งเพียร หัวหน้ากองการตลาดและการขาย นำทีมพนักงานเข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย