วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 นายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ และนายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG / CSR ลงพื้นที่ เยี่ยมชม เขตภาคเหนือตอนบน โดยมี ผู้บริหาร สำนักงานอสคภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
– บริษัท SPN ตัวเเทนจำหน่ายนม ยูเอชที ในเขตภาคเหนือตอนบน
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัทณวี ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเย็น เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
– ตรวจเยี่ยมร้านนมไทยเดนมาร์ค ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2562
– เยี่ยมชม ฟาร์มนาย สุวรรณ ปาลี ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างของสหกรณ์โคนมลำพูน โดย คณะอนุกรรมการ ฯ ซักถามปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำ เพื่อช่วยหาวิธีการเเก้ไขปัญหา ในลำดับต่อไป
– เยี่ยมชม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ที่มีการจำหน่ายนม โรงเรียน และนมยูเอชที ในแบรนด์ “น้มนม ” ซึ่งเป็นการทำตลาดแบบ local

วันที่ 23 มิถุนายน 2562
– เยี่ยมชม สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด จ.เชียงใหม่ และร้าน ‘นมหน้าฟาร์ม” โดยมีประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น เรื่องนวัตกรรมด้านอาหารที่ ส่งผลต่อ คุณภาพ และปริมาณต้องคงที่ตลอดปี เรื่องห้องปฏิบัติการ และเรื่องเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร ซึ่งจะทำให้ได้รับผลวิเคราะห์รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนระบบในกระเพาะอาหารโคนมได้ดียิ่งขึ้น