ช่วงเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายรวมถึงติดตามงานโครงการ CG/CSR ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ โดยมี นายอนุชิต สุกรินทร์ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลกำรดำเนินงาน ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์