วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG-CSR อ.ส.ค. ติดตามงานด้าน CG-CSR ของ อ.ส.ค. พร้อมแนะนำการจัดการการเงินส่วนบุคคล และจัดกิจกรรมฝึกทักษะการลงทุน ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับฝ่าย และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 19 คน

S__39428104