วันที่ 11 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายณรงค์ ฝั้นถาวร หัวหน้ากองโรงงาน ให้การต้อนรับนายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ศูนย์ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมฟาร์มโคนมของเกษตรกรภาคเหนือตอนบน ณ ไร่ปริญญาฟาร์ม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่