วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปและการบรรจุผลิตภัณฑ์นมคุณภาพพรีเมียมในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม ตามนโยบายการขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานพรีเมียมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added) โดยมี นายณรงค์ ฝั้นถาวร หัวหน้ากองโรงงาน ให้การต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์นมคุณภาพพรีเมียม และช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคุณมานัส ใจยายอง ประธานสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ในเรื่องการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี Ear tag digital เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาฟาร์มให้เกิดประสิทธิผลในด้านต่างๆ อาทิ อัตราการเป็นสัดในช่วงระยะเวลาการผสมพันธุ์ที่เหมาะสม และอัตราการป่วยของโคนมภายในฟาร์ม เป็นต้น ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่