วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์  อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมเกษตรกร ของนายสมคิด ทิพยวงศ์ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ CG/CSR ในการติดตามโครงการ CG/CSR เพื่อเเก้ไขปัญหาความเดื่อดร้อนของพนักงาน และ Stakeholder ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา