เช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมลูกค้าสัมพันธ์ในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีพนักงานที่เป็นตัวแทนจากสำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค และ ฝ่ายการตลาดและการขาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ