วันที่ 27 มีนาคม 2561 ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุง Berlin , Germany ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส) รุ่นที่ 5 ได้ศึกษาดูงาน ในช่วงเช้า ที่ Central Innovation Program for SMEs ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง การลงทุนด้าน R&D ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลทางธุรกิจ ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงานที่กระทรวง คมนาคม ( Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure )