วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้ารับการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 1 ในหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)รุ่นที่ 5 ( e-Government for Chief Executive Officer Program : e-GCEO) ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 22 มิถุนายน 2561 (อบรมเฉพาะบ่ายวันศุกร์ ) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy :TDGA) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ