องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนผลิตภัณฑ์”นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม”ในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558