วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือกับบริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย
โดยบริษัทออลเทคฯ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับระดับสากลในการเป็นศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และให้บริการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาฟาร์มปศุสัตว์ของลูกค้า และยังเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆของทวีปยุโรป โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีตัวแทนบริษัท นำโดยคุณกิจ สุนทร และคณะให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมกิจการภายในบริษัท
โดยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มีกำหนดการในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศไอร์แลนด์