องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการชุมชนสัมพันธ์ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพือใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน ๑๙๙,๙๙๙ ดอก กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ (เขาตาแป้น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี