วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเร็จ” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากร เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรทัดฐาน วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Conference สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก และทุกสำนัก อ.ส.ค.ภาค