ช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 (World Milk Day 2020) ภายใต้คำขวัญ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” ณ บริเวณหน้าอาคาร 1962 อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี