ช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2560 อ.ส.ค.จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้เเก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบโล่เชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุประจำปี 2560 ทั้งนี้ มีผู้บริหาร พนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี