เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักกสิกรรมธรรมชาติมาดำเนินการทำนาข้าวตามรอยเท้าพ่อ อันเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวโรกาสครบรอบ 86 พรรษา ภายในงานมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกข้าว เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณแปลงนาอินทรีย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี