วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” ภายใต้โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักกสิกรรมธรรมชาติ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความเกี่ยวพันของการทำนาปลูกข้าวกับอาชีพการเลี้ยงโคนม บริเวณแปลงนาสาธิต ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  อ.ส.ค. ต่อจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานบ้านคั่นตะเคียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี