ช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและการปล่อยขบวนรถกิจกรรม Thai-Denmark Speed Team 2565 โดยมี นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายสมเกียรติ ช่างศรี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย และนายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เข้าร่วมรับฟังแผนการลงพื้นที่จำหน่ายและขอบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย(บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จำกัด) จำนวน 15 คัน และร่วมปล่อยขบวนรถ Thai-Denmark Speed Team 2565 เพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่าย ในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมถึงมือผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์ แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี