ฉ.7 กค.59 จุดพักรถช่วงเข้าพรรษา2

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ในนามของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในการตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสถานที่และบริการประชาชน เพื่อเป็นจุดบริการพักรถสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพสัญจร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ที่มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพหรือบริเวณใกล้เคียง เข้าชมกิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมรับผลิตภัณฑ์นมและน้ำดื่มได้ฟรี ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รอบท่องเที่ยวชมฟาร์ม เช้า 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. บ่าย 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น.