ช่วงสายวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 สำหรับปี 2562 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา มีผู้บริหาร อ.ส.ค.ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไปเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี