วันที่ 25 สิงหาคม 2559 อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 ณ C asean ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.และประธานอนุกรรมการ CG-CSR อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีนายสุกิจ อุทินทุ ผู้อำนวยการสถาบัน CSR แห่งชาติ และอนุกรรมการ CG-CSR อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และถ่ายทอดประสบการณ์ในการก้าวเข้าสู่ยุค CSR 4.0 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งแขกรับเชิญจากภายนอก อาทิ นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ประธานอนุกรรมการกิจการโคนมฯ และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ส่วนภายใน อ.ส.ค. ประกอบด้วย นายนพดล ตันวิเชียร และนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายโชคชัย ชัยมงคล และ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. หัวหน้าฝ่าย/สำนักงานภาคทุกภาค นักวิชาการ 8 ผู้บริหารระดับ 6-7 และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 50 คน เข้าร่วมประชุมและทำ Workshop เพื่อให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งบรรยากาศในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น และทุกคนยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี