วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี โดยระบบวีดีทัศน์ เพื่อระดมสมองผู้บริหาร อ.ส.ค.ระดับ 6 ในการกำหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก สำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ