วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปี 2561 สำหรับผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัช ลิมานนท์ รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมที่ปรึกษาจากบริษัท คิวเรียส จำกัด เข้าร่วมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนดิจิทัล SWOT และยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ