วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Digital Economyโดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Digital Economy & Thailand 4.0 และ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง นักบริหารยุคดิจิทัล
การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร อ.ส.ค.ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป และพนักงาน อ.ส.ค.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ ด้านกิจการสื่อสารและแผนพัฒนาดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภายใต้โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2560-2564 สำหรับปี 2562) ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)