ช่วงเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการนำระบบ SEPA มาใช้ในองค์กร และหลักการวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานหลักของ อ.ส.ค. โดยการใช้เครื่องมือออกแบบกระบวนการทำงาน โดยมีนายธวัช ฌานวังศะ ที่ปรึกษาระบบ SEPA เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับความเป็นมา และการนำระบบ SEPA มาใช้ในองค์กร ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค รวมทั้งสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ