วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (DPO Successor 02) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 21 คน โดยมี ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ ที่ปรึกษาด้านการบริหารทุนมนุษย์ และนายเกษมสันต์ สารภี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด