ช่วงเช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) มอบหมายให้นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เปิดงานและร่วมบรรยายการเสวนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม.ณ.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฝ่ายท่องเที่ยวการเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี