เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อ.ส.ค.”ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ”  รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เกษตรกรและสหกรณ์ชุมชนใกล้เคียงในเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อไป

โดยมีบุคลากรภายใน อ.ส.ค. พนักงาน – ลูกจ้าง เกษตรกร และนักศึกษามหาวิทยาในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี