เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงตามรอยเท้าพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ บุคลากรในองค์กร/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเพื่อสนับสนุนเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯเข้าร่วม พร้อมทั้งเกษตรกร และสหกรณ์เขตพื้นที่ อ.ส.ค. มวกเหล็กเข้ารวมโครงการ 3 วัน 2 คืน ณ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี