วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ คุณอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเปิดงาน โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็น roadshow แนะนำโครงการฯ ในเขตภาคเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่โดยมี อธิการบดี ม.พายัพ (ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ) ให้การต้อนรับ และการบรรยายหัวข้อ “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อแบรนด์ที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย อาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ ม.พายัพ จ. เชียงใหม่