วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสุรพล วาที หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ ตอนล่าง นางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้ากองการตลาด ฝายการตลาดและการขาย นางจุรีย์ วิทยพันธุ์ หัวหน้ากองการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ดูงาน CHINA INTERNATIONAL BEVERAGE INDUSTRY EXHIBITION ON SCIENCE & TECHNOLOGY OPENING ครั้งที่ 8 ซึ่งเกี่ยวกับระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์นม และด้านการตลาด ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน