วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
มอบหมายให้นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน นำคณะเจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 80 คน จาก ต.วังตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย โดยมีนายสำเนาว์  พุกละออ  หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างคอยให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมฟาร์มคุณนันทนา สุริยะตา ฟาร์มเกษตรกรตัวอย่าง ของ อ.ส.ค. ในเขตพื้นที่ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นอกจากนี้ได้พาไปดูการสาธิตการทำอาหาร TMR ของสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด ซึ่งการพาคณะเข้าเยี่ยมชมในสถานที่ต่างนั้น อ.ส.ค.จัดขึ้นเพื่อต้องการให้คณะเยี่ยมชมได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการการเลี้ยงโคนม ตลอดจนการเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยผู้เข้าเยี่ยมชมมีความสนใจในสถานที่ต่างๆเป็นอย่างมาก