ช่วงบ่าย วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประชุมร่วมกับ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ และภาคตะวันตก และประธานสหกรณ์โคนม เพื่อหารือแนวทางการบริหาร จัดการปริมาณน้ำนมดิบและคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัด อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์